آخرین اخبار

سفر مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی به استان خراسان رضوی

سفر مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی به استان خراسان رضوی

دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی در سفری چهار روزه به استان خراسان رضوی و در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری، از دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی این استان بازدید نمود.
سفر مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی به استان قزوین

سفر مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی به استان قزوین

دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی در سفری دو روزه و درچارچوب سفرهای استانی رئیس جمهور در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به استان قزوین سفر نمود.
سفر مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی به استان هرمزگان

سفر مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی به استان هرمزگان

دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی در سفری دو روزه به استان هرمزگان و در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از دانشگاه‌ هرمزگان بازدید نمود.
انتصاب دکتر امین عبداله‌زاده به سمت معاون دفتر وزارتی

انتصاب دکتر امین عبداله‌زاده به سمت معاون دفتر وزارتی

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری، دکتر امین عبداله‌زاده، به سمت معاون دفتر وزارتی منصوب شد.
انتصاب دکتر علی شمسی‌پور به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتصاب دکتر علی شمسی‌پور به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ در حکمی، دکتر علی شمسی‌پور را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری منصوب کرد.